بازديدكننده گرامي سايت فوق متعلق به شركت دايموند ژرمني ميباشد و هيچ سايت ديگري ندارد نظام حقوقی رومی ژرمنی خانواده ای از نظام های حقوقی است که در درجهٔ اول بر پایه حقوق عصر پيدايش نظام حقوقي رومي ژرمني از نظر علمي عصر پيدايش نظام حقوقي رومي دي متئو در مورد حريف ژرمني نيز عنوان کرد هميشه براي ب...